¿De qué va esto?

Esto es un blog pro-Israeli.

Lo creamos hace ya casi cinco años, en los albores de la operación Litani, tras el secuestro de Ehud y Eldad. Cuando Gilad llevaba más de un mes en manos de Hamas.

Han pasado casi cinco años. Gilad sigue en manos de Hamas, Ehud y Eldad volvieron a Israel. Muertos. Muchas cosas han pasado, pero poco ha cambiado. Una tregua, Sderot bajo el fuego de los qassam, atentados, una operación contra Hamas, la reconciliación entre Fatah y Hamas, informes sesgados, la ONU, secuestros en Gaza, flotillas pseudo-pacifistas…

Lo que nos hizo abrir este blog en ese momento, fue notar que no recibíamos información sobre lo que pasaba en Israel. Empezamos a traducir noticias, a escribir crónicas basándonos en la información que recogíamos de fuentes de todo el mundo.

Después la calma, después otras luchas en otros lugares. Nos volvimos más críticos, más pesimistas.

Pero seguimos aquí, y pensamos, que pese a quien pese, Israel seguirá existiendo. Y seguiremos peleando, para que eso sea así.

lunes, 12 de enero de 2009

La revista 'Aturem-ho!', una publicació "de suport al poble palestí i pel boicot a l'Estat d'Israel", publica en la seva edició del mes de gener un article contra polítics, periodistes i diferents personatges catalans que han mostrat públicament el seu suport a Israel. La revista 'Aturem-ho!', Una publicación "de apoyo al pueblo palestino y por el boicot al Estado de Israel", publica en su edición del mes de enero un artículo contra políticos, periodistas y diferentes personajes catalanes que han mostrado públicamente su apoyo a Israel. Sota el titular "la solidaritat amb Palestina assenyala també el 'filosionisme català'", s'assegura que personatges com Jaume Renyer, Joan B. Bajo el titular "la solidaridad con Palestina señala también el 'filosionisme catalán", se asegura que personajes como Jaume Renyer, Joan B. Culla, Lluís Bassat, MIquel Sellarès, Pilar Rahola o Vicenç Villatoro, "són còmplices de genocidi, de tortures i de neteja ètnica". Culla, Lluís Bassat, Miquel Sellarès, Pilar Rahola o Vicenç Villatoro, "son cómplices de genocidio, de torturas y de limpieza étnica". "Des de l’aparició del conflicte palestí, el moviment internacionalista i de solidaritat amb Palestina sempre ha tret pit pel fet de no fer d’inquisidors ni assenyalar ningú, tingui les opinions que tingui. La frase “Tothom té el dret de ser amic de qui vulgui i d’opinar el que vulgui” resumiria el pensament de les entitats solidàries. Ara bé, arribats a la situació actual, amb un genocidi en marxa a la zona de Gaza, amb una barbàrie desfermada amb tanta crueltat sobre una població atrapada en un gueto amb tanta irracionalitat i brutalitat... Arribats ja a un punt que consideren “sense retorn de violència i matança”, les entitats solidàries amb el poble palestí denuncien i identifiquen el que consideren apologistes catalans de tanta destrucció i violència. Persones que, segons el moviment internacionalista, tenen totes les tribunes periodístiques al seu abast per mentir, dir veritats a mitges i, sobretot, insultar les persones que són solidàries amb un poble màrtir. Alguns exemples són les frases “Monos aulladores de Gibraltar”, una perla de Pilar Rahola (La Vanguardia, 7-01-2009) i “No és un atac desproporcionat”, deia Vicenç Villatoro (Avui, 7-01-2009)", s'afirma. "Desde la aparición del conflicto palestino, el movimiento internacionalista y de solidaridad con Palestina siempre ha sacado pecho por el hecho de no hacer de inquisidores ni señalar a nadie, tenga las opiniones que tenga. La frase" Todo el mundo tiene el derecho de ser amigo de quien quiera id'opinar lo que quiera "resumiría el pensamiento de las entidades solidarias. Ahora bien, llegados a la situación actual, con un genocidio en marcha en la zona de Gaza, con una barbarie desatada con tanta crueldad sobre una población atrapada en un gueto con tanta irracionalidad y brutalidad ... Llegados ya a un punto que consideran "sin retorno de violencia y matanza", las entidades solidarias con el pueblo palestino denuncian e identifican lo que consideran apologista catalanes de tanta destrucción y violencia. Personas que, según el movimiento internacionalista, tienen todas las tribunas periodísticas a su alcance para mentir, decir verdades a medias y, sobre todo, insultar a las personas que son solidarias con un pueblo mártir. Algunos ejemplos son las frases "Monos aulladores de Gibraltar", una perla de Pilar Rahola (La Vanguardia, 7-01-2009) y "No es un ataque desproporcionado", decía Vicenç Villatoro (Hoy, 7-01-2009) ", se afirma. "La llista de personatges és llarga. A més dels esmentats, d’entre els més coneguts trobem: Joan B. Culla, Miquel Sellarés, Jaume Renyer, Lluís Bassat... La idea clau que utilitzen aquest seguit de personatges públics catalans és que una democràcia ha de defensar-se dels seus agressors feixistes. És a dir, que el poble palestí, expulsat de la seva terra, assetjat i assassinat cada dia no pot resistir els seus agressors. El moviment solidari amb Palestina creu que els apologistes basen la seva argumentació en el fet que “qui es resisteix és, doncs, això... feixista, o tal vegada fonamentalista –que és el sinònim a la mode entre la intel·lectualitat moderna i progressista"", s'afegeix. "La lista de personajes es larga. Además de los mencionados, entre los más conocidos encontramos: Joan B. Culla, Miquel Sellarés, Jaume Renyer, Lluís Bassat ... La idea clave que utilizan este conjunto de personajes públicos catalanes es que una democracia debe defenderse de sus agresores fascistas. Es decir, que el pueblo palestino, expulsado de su tierra, asediado y asesinado cada día no puede resistir sus agresores. El movimiento solidario con Palestina cree que los apologista basan su argumentación en el hecho de que "quien se resiste es, pues, esto ... fascista, o tal vez fundamentalista-que es el sinónimo a modo entre la intelectualidad moderna y progresista" ", se añade. També s'assegura que "els defensors catalans a ultrança d’Israel s'aixopluguen en diferents organitzacions -Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel (ARCCI), Fundació Acta– , i desenvolupen i sense entrebancs el seu paper de lobby sionista als mitjans de comunicació, als partits polítics, entre l’empresariat català i cert associacionisme catalanista". También se asegura que "los defensores catalanes a ultranza de Israel s'aixopluguen en diferentes organizaciones-Asociación de Relaciones Culturales Catalunya-Israel (ARCCI), Fundación Acta-, y desarrollan y sin tropiezos su papel de lobby sionista en los medios de comunicación, los partidos políticos, entre el empresariado catalán y cierto asociacionismo catalanista ". "Tot això fa que diverses veus plantegin una qüestió: “Què fa que s’acceptin tranquil·lament les opinions dels que alguns anomenen nostrats filosionistes?”. Segons opinions del moviment internacionalista tot plegat s’explica per l’arabofòbia i la islamofòbia compartida per una part considerable del nostre establishment polític, mediàtic, cultural i empresarial. Davant d’aquest fet, les solidàries amb Palestina asseguren que cal dir “Prou! Prou de callar, de no dir les coses pel seu nom, d'acceptar democràticament l’opinió d’aquells que –cofois– riuen els assassinats selectius i els desgraciats danys col·laterals entre la població civil”. Ara doncs, tot i que no volen treure el dret a ningú d’expressar-se fins i tot a favor dels assassins sionistes, les internacionalistes reclamen tenir el dret d’expressar lliurement el que pensen. I una d’aquestes idees és que “els i les filosionistes catalans són còmplices de genocidi, de tortures i de neteja ètnica"", es conclou. "Todo esto hace que varias voces planteen una cuestión:" ¿Qué hace que se acepten tranquilamente las opiniones de los que algunos llaman de nuestro filosionistes? ". Según opiniones del movimiento internacionalista todo ello se explica por el arabofòbia y la islamofobia compartida por una parte considerable de nuestro establishment político, mediático, cultural y empresarial. Ante este hecho, las solidarias con Palestina aseguran que hay que decir "Basta! Basta de callar, de no decir las cosas por su nombre, de aceptar democráticamente la 'opinión de aquellos que-cofois-ríen los asesinatos selectivos y los desgraciados daños colaterales entre la población civil ". Ahora pues, aunque no quieren quitar el derecho a nadie de expresarse incluso a favor de los asesinos sionistas, las internacionalistas reclaman tener el derecho de expresar libremente lo que piensan. Y una de estas ideas es que "los y las filosionistes catalanes son cómplices de genocidio, de torturas y de limpieza étnica" ", se concluye.
Veure revista Ver revista

No hay comentarios: